Opšte uzanse - Grčka 2020

Opšte uzanse - Grčka 2020

Shodno Zakonu o turizmu, Organizator na svim prodajnim mestima stavlja na raspolaganje i čini dostupnim, u pisanoj formi, OPŠTE USLOVE PUTOVANJA. Na web stranicama www.elnostours.rs ili www.yuta.rs isti su takođe dostupni i mogu se preuzeti. Ovde se objavljuju, u skraćenom obliku, oni Opšti uslovi putovanja koji su najvažniji za ugovorne obaveze između korisnika usluga i Organizatora u ponudi LETOVANJE U GRČKOJ 2020.


1. SADRŽAJ ARANŽMANA opisan je, preciziran i specificiran u pismenom programu. Ove usluge Organizator je obavezan da u potpunosti ostvari na opisani način. Usluge i troškovi koji nisu obuhvaćeni cenom aranžmana mogu, ali ne moraju biti specificirani u pismenom programu.

2. PRIJAVE I UPLATE: Prijava je važeća isključivo uz pismeni Ugovor, overen od strane Organizatora ili ovlašćenog agenta, potpisan od strane korisnika usluga, uz uplaćenu akontaciju od 30%. Uplatu celokupnog iznosa cene ugovorenog aranžmana, potrebno je izvršiti 14 dana pre početka usluga.

3. CENE ARANŽMANA kalkulisane su u vreme pripreme programa. Organizator je obavezan da navede datum predaje programa u štampu kao i minimalan broj osoba za osnovu kalkulacije. Organizator može povećati cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena cena usluga smeštaja ili prevoza. Za povećanje do 10% nije potrebna saglasnost korisnika usluga. Ako povećanje cene prelazi 10%, korisnik usluga može jednostrano raskinuti ugovor bez obaveze da nadoknadi štetu Organizatoru. U tom slučaju korisniku se vraća cela uplata.

4. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ: Organizator može otkazati aranžman potpuno ili delimično, ako pre, ili za vreme izvršenja usluga nastupe vanredne okolnosti koje se ne mogu izbeći ili otkloniti, a koje bi, da su postojale za vreme objavljivanja i prodaje aranžmana, bile opravdan razlog Organizatoru da program ne objavljuje i prijave ne prima. Organizator je dužan da o otkazu iz navedenih razloga obavesti putnike najmanje sedam dana pre početka usluga. U ovim slučajevima Organizator nema obaveze na nadoknadu bilo kakve štete korisniku usluga, a primljenu uplatu vraća u celosti.

5. ODUSTAJANJE OD KORIŠĆENJA USLUGA: Ukoliko korisnik ugovorenih usluga želi ili je primoran da otkaže aranžman, potrebno je da to učini pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun troškova otkaza, na koji Organizator ima pravo i to u zavisnosti od broja dana; između datuma otkaza i datuma početka usluga.


A. SVOJEVOLJNO ODUSTAJANJE

broj dana pre početka usluga

 iznos storno troškova (od ukupne ugovorene cene)

do 45 (blagovremeni otkaz)

5%

44 do 30

10%

29 do 20

20%

19 do 15

40%

14 do 10

80%

  9 do  6

90%

  5 do  0 (ili u toku putovanja)
100%

 

Ukoliko korisnik, sam ili uz pomoć Organizatora, obezbedi odgovarajuću zamenu, cela uplata se vraća, osim 5% za adiministrativne troškove.

B. ODUSTAJANJE ZBOG VIŠE SILE

Ukoliko korisnik otkazuje ugovorene usluge zbog okolnosti koje nije mogao izbeći ili otkloniti i koje bi, da su postojale u vreme zaključenja ugovora, predstavljale opravdan razlog da se isti uopšte ne zaključuje; ne plaća odštetu Organizatoru po gore navedenoj skali, već samo nadoknadu 5% za otkaz ugovora, bez obzira na broj dana do početka usluga, kao i eventualne, stvarne, odnosno već učinjene troškove Organizatora, koji su, kod fiksnog zakupa, svakako daleko veći.

Obavezna dokumentacija, koju, u ovim slučajevima, korisnik dostavlja Organizatoru:

– smrt u užoj porodici: fotokopija umrlice

– poziv vojnih vlasti: fotokopija poziva

– bolest u užoj porodici: original lekarsko uverenje na kojem je izričito navedeno da obolela osoba ne može da koristi aranžman

Organizator smatra da je svojevoljnim izborom destinacije korisnik prethodno uzeo u obzir moguće, eventualne elementarne nepogode, mogućnost terorizma ili epidemija. Zato subjektivnu zabrinutost korisnika ne smatra višom silom u slučaju otkaza. Organizator će, u skladu sa eventualnim proglašenjem vanrednog stanja ili drugim direktivama nadležnih organa, sam odustati od realizacije rizičnih aranžmana i izvršiti povrat uplate u celosti.

6. OBAVEZE ORGANIZATORA: Organizator je dužan ponašati se s pažnjom dobrog organizatora kako u izvršenju usluga tako i pri izboru davaoca usluga, te se starati o pravima i interesima putnika saglasno sa dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve usluge navedene u programu i cenovniku za pojedini aranžman i odgovarati putniku zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promena i neizvršenja usluga prouzrokovanih višom silom, te kašnjenja prevoznih sredstava koja ne povlače odgovornost prevoznika prema pozitivnim zakonskim propisima i međunarodnim konvencijama.

7. OBAVEZE PUTNIKA: Svi objavljeni uslovi odnose na državljane Srbije. Državljani drugih država dužni su da sami saznaju uslove pod kojima mogu putovati na izabranu destinaciju (putne isprave, vize i sl.). Putnik je dužan starati se da on lično, njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uslove predviđene propisima Srbije, tranzitnih zemalja i zemlje u koju putuje, pridržavati se kućnog reda u smeštajnim objektima, te sarađivati s predstavnikom Organizatora i davaocima usluga u dobroj nameri. U slučaju da ponašanje putnika prelazi granice zakonom dozvoljenog, predstavnik Organizatora obavezan je da zatraži intervenciju ovlašćenih organa a u krajnoj instanci može putniku uskratiti dalji boravak. Kod nepoštovanja ovih obaveza, putnik odgovara Organizatoru za učinjenu štetu, a Organizator odbacuje svaku odgovornost za štetu koju bi u tom slučaju mogao trpeti putnik.

8. PRTLJAG: Organizator ne vrši prenos prtlja­ga u letovalištu niti odgovara za uništeni ili izgubljeni prtljag, niti za krađu prtljaga i u toku prevoza ili u smeštajnom objektu. Preporučuje se osiguranje prtljaga kod osiguravajućeg društva. U slučaju gubitka prtljaga potrebno je promptno, na licu mesta, sačiniti odgovarajući zapisnik sa predstavnikom prevoznika ili smeštajnog objekta i postupiti prema odredbama tog dokumenta. Organizator može posredovati između putnika i prevoznika odnosno smeštajnog objekta, ali bez materijalnih obaveza prema ijednome.

9. REKLAMACIJE: Sve reklamacije putnik je dužan da učini na licu mesta predstavniku Organizatora ili predstavniku davaoca usluga. Ukoliko uzrok prigovoru nije moguće otkloniti, korisnik usluga i predstavnik Organizatora ili davaoca usluga sačinjavaju i potpisuju pismenu belešku. Po završetku aranžmana putnik ima zakonski rok od 8 dana da pismeno reklamira i postavi odštetni zahtev Organizatoru, uz dostavu na licu mesta sastavljene pismene beleške. Reklamacije koje ne ispunjavaju ova dva uslova ne uzimaju se u razmatranje. Organizator je dužan doneti pismeno rešenje na reklamaciju i odštetni zahtev u roku od 14 dana po prijemu. Dok Organizator ne donese rešenje, korisnik usluga se odriče posredovanja bilo koje druge pravne osobe kao i davanja informacija u javnost. Maksimalna vrednost odštete ne može preći iznos cene aranžmana (isključuje se pravo korisnika usluga na naplatu idealne štete)

10. INFORMACIJE: Organizatora obavezuju samo pismene informacije o sadržaju i kvalitetu ponuđenih usluga, koje je odštampao u programu ili cenovniku za konkretan aranžman. Pismene informacije koje nije izdao Organizator kao i usmene informacije na prodajnom mestu, kod predstavnika Organizatora kao i kod trećih lica ne obavezuju Organizatora više od po­nu­de u pisme­nom programu.


Prema Zakonu o turizmu Organizator ima sledeću garanciju putovanja od insolventnosti i naknade štete i to:

 

Organizator ELNOSTOURS poseduje garanciju putovanja za slučaj insolventnosti I naknade štete  Br. 30000005057 Anex 2 osiguravajuće kompanije Milenijum osiguranje a.d.o. od 25.01.2018. do 25.01.2020. na iznos od 300.000 EUR. Garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuju 1) troškovi nužnog  smeštaja, ishrane i povratka putnika  sa putovanja  u zemlji ili inostranstvu, u mesto polaska; 2) potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao; 3) potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja;4) potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Garancijom putovanja radi naknade štete se  obezbeđuje naknada štete koja je prouzrokovana putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja i to naknada:1) za potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao; 2) za potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti i posebni i uslovi Milenijum osiguranja a.d.o.  potvrda o garanciji putovanja pod rednim brojem ugovora o putovanju, i da iste u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa drugim vidovima osiguranja koje ovaj osiguravač nudi,  i  to  putnim  osiguranjem  u drugačijem obimu, osiguranjem prtljaga u drugačijem obimu, kao i drugim vidovima osiguranja.