O Elnostours-u

= 117,58 RSD

O Elnostours-u

DELATNOST


LETOVANJA: aranžmani u Grčkoj, - apartmanski i hotelski smeštaj

ZIMOVANJA: ski centri Srbije, ex Jugoslavije i Evrope.

KRUŽNE TURE: avio i autobuski aranžmani širom Evrope, đačka i studentska edukativna putovanja

INCOMING: kompletan servis organizovanim grupama (smeštaj, transferi, razgledanja, treking, biciklističke ture i organizacija seminara).

SUBAGENTURA: turistička putovanja, letovanja i zimovanja u organizaciji ARGUS TOURSA, ODEON WORLD TRAVELA i drugih touroperatora

 

ISTORIJAT:

Osnovan 1994. godine u Novom Sadu, od strane komercijalista nekadašnjih KOMPAS JUGOSLAVIJA i EMONA GLOBTOUR, kao touroperator za letnje i zimske aranžmane, studentska i đačka putovanja.

KOLEKTIV:

Dvanaest iskusnih turističkih radnika, većina u firmi punih 20 godina, na poslovima incoming i outgoing aranžmana. Deo tima u letnjoj sezoni su mladi i obrazovani saradnici, na poslovima pratilaca grupa, predstavnika ili prodaje aranžmana.
ELNOSTOURS  
Ul. Maksima Gorkog 10, 21000 Novi Sad, Srbija
phone: +381 21 528244+381 21 528244 fax: +381 21 528359


ELNOSTOURS , ogranak NS TRAVEL SERVICE
Trg slobode 2 (dvorište hotela VOJVODINA), 21000 Novi Sad, Srbija
phone: +381 21 524778 fax: +381 21 6611078


Atila Moldvai - direktor, telefon +381 21 528244


PIB: 100462765
ŠIFRA DELATNOSTI: 7912

Tekući računOTP banka: 325-9500700029667-46

Stalna članica YUTA. Poseduje aktuelnu licencu za organizovanje turističkih putovanja  OTP br. 10/2020, od 27.01.2020.. važeća do 27.01.2023. godine kategorije A 35  APR Republike Srbije.

 

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 7.500  eura  i garanciju putovanja za kategoriju licence  A35  u visini od 350.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.

Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0022/2020 od 10.01.2020._ zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300068196 od 16.01.2020.  Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR NOVI SAD”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686,  pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

 

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)