Letovanja

Aranžmani u Grčkoj,
apartmanski i hotelski smeštaj.

Zimovanja

Ski centri Srbije,
ex Jugoslavije i Evrope.

Incoming

Kompletan servis organizovanim grupama (smeštaj, transferi, razgledanja, treking, biciklističke ture i organizacija seminara).

Kružne ture

Avio i autobuski aranžmani širom Evrope, đačka i studentska edukativna putovanja.

Subagentura

turistička putovanja, letovanja i zimovanja u organizaciji ARGUS TOURSA, ODEON WORLD TRAVELA i drugih touroperatora.

Kolektiv

Dvanaest iskusnih turističkih radnika, većina u firmi punih 20 godina, na poslovima incoming i outgoing aranžmana.
Deo tima u letnjoj sezoni su mladi i obrazovani saradnici, na poslovima pratilaca grupa, predstavnika ili prodaje aranžmana.

Info

PIB: 100462765
ŠIFRA DELATNOSTI: 7912

Tekući račun OTP banka: 325-9500700029667-46

Stalna članica YUTA. Poseduje aktuelnu licencu za organizovanje turističkih putovanja OTP br. 10/2020, od 27.01.2020.. važeća do 27.01.2023. godine kategorije A 35 APR Republike Srbije.

Vladimir Grkinić- zakonski zastupnik, telefon +381 21 528244

Garancija putovanja

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2000 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 100.000 eura, za slučaj insolventnosti i naknade štete. Garancija putovanja po polisi broj 30000037210 od 14.11.2023. akcionarskog društva za osiguranje MILENIJUM – osiguranje ado Beograd, ulica Bulevar Milutina Milankovića br. 3b, e-mail: office@milenijum-


A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju:

  1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu,
  2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao,
  3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja,
  4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja

i za slučaj;

B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja:

  1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i
  2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja.

 

Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.

 

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)