Letovanja

Aranžmani u Grčkoj,
apartmanski i hotelski smeštaj.

Zimovanja

Ski centri Srbije,
ex Jugoslavije i Evrope.

Incoming

Kompletan servis organizovanim grupama (smeštaj, transferi, razgledanja, treking, biciklističke ture i organizacija seminara).

Kružne ture

Avio i autobuski aranžmani širom Evrope, đačka i studentska edukativna putovanja.

Subagentura

turistička putovanja, letovanja i zimovanja u organizaciji drugih touroperatora u Republici Srbiji

Kolektiv

Devet iskusnih turističkih radnika, većina u firmi punih 20 godina, na poslovima incoming i outgoing aranžmana.
Deo tima u letnjoj sezoni su mladi i obrazovani saradnici,
angažovani kao pratioci grupa, predstavnici u letovalištima  ili na prodaji aranžmana.

Info

PIB: 100462765
MB: 08580006
ŠIFRA DELATNOSTI: 7912

Tekući račun OTP banka: 325-9500700029667-46

Stalna članica YUTA. Poseduje aktuelnu licencu za organizovanje turističkih putovanja OTP  179/2021, od 19.11.2021. važeća do 19.11.2024. godine kategorije A  – APR Republike Srbije.

 

Jovana Pijetlović – zakonski zastupnik,

telefon +381 21 528244

Garancija putovanja

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2000 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 100.000 eura, kojom se za slučaj:

A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju:

  1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu,
  2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao,
  3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja,
  4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja

i za slučaj;

B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja:

  1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i
  2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja.

 

Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.

Garancija putovanja po polisi broj 30000037210 od 14.11.2023. akcionarskog društva za osiguranje MILENIJUM – osiguranje ado Beograd  –  Bulevar Milutina Milankovića br. 3b, e-mail: office@milenijum-osiguranje.rs

Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, kod akcionarskog društva za osiguranje MILENIJUM – osiguranje ado Beograd . Korisnik garancije, putnik aktivira polisu, pisanim putem na adresu: Beograd,  Bulevar Milutina Milankovića br. 3b, e-mail: office@milenijum-osiguranje.rs

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

header-original

NOVI SAD JE NAŠ GRAD