OPŠTE UZANSE – GRČKA 2024.

OPŠTE UZANSE – GRČKA 2024.

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA – LETOVANJE U GRČKOJ 2024.

Shodno Zakonu o turizmu, Organizator na svim prodajnim mestima stavlja na raspolaganje i čini dostupnim, u pisanoj formi, OPŠTE USLOVE PUTOVANJA. Na web stranicama www.elnostours.rs ili www.yuta.rs isti su takođe dostupni i mogu se preuzeti. Ovde se objavljuju, u skraćenom obliku, oni Opšti uslovi putovanja koji su najvažniji za ugovorne obaveze između korisnika usluga i Organizatora u ponudi LETOVANJE U GRČKOJ 2024.

 1. SADRŽAJ ARANŽMANA opisan je, preciziran i specificiran u pismenom programu. Ove usluge Organizator je obavezan da u potpunosti ostvari na opisani način. Usluge i troškovi koji nisu obuhvaćeni cenom aranžmana mogu, ali ne moraju biti specificirani u pismenom programu.
 2. PRIJAVE I UPLATE: Prijava je važeća isključivo uz pismeni Ugovor, overen od strane Organizatora ili ovlašćenog agenta, potpisan od strane korisnika usluga, uz uplaćenu akontaciju od 30% za paket aranžmane, odnosno 40% kod aranžmana na sopstvenom  prevozu. Uplatu celokupnog iznosa cene ugovorenog aranžmana, potrebno je izvršiti 14 dana pre početka usluga.
 3. CENE ARANŽMANA kalkulisane su u vreme pripreme programa. Organizator je obavezan da navede datum predaje programa u štampu kao i minimalan broj osoba za osnovu kalkulacije. Organizator može povećati cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena cena usluga smeštaja ili prevoza. Za povećanje do 8% nije potrebna saglasnost korisnika usluga. Ako povećanje cene prelazi 8%, korisnik usluga može jednostrano raskinuti ugovor bez obaveze da nadoknadi štetu Organizatoru. U tom slučaju korisniku se vraća cela uplata.
 4. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ: Organizator može otkazati aranžman potpuno ili delimično, ako pre, ili za vreme izvršenja usluga nastupe vanredne okolnosti koje se ne mogu izbeći ili otkloniti, a koje bi, da su postojale za vreme objavljivanja i prodaje aranžmana, bile opravdan razlog Organizatoru da program ne objavljuje i prijave ne prima. Organizator je dužan da o otkazu iz navedenih razloga obavesti putnike najmanje pet dana pre početka usluga. U ovim slučajevima Organizator nema obaveze na nadoknadu bilo kakve štete korisniku usluga, a primljenu uplatu vraća u celosti.
 5. ODUSTAJANJE OD KORIŠĆENJA USLUGA: Ukoliko korisnik ugovorenih usluga želi ili je primoran da otkaže aranžman, potrebno je da to učini pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun troškova otkaza, na koji Organizator ima pravo i to u zavisnosti od broja dana; između datuma otkaza i datuma početka usluga.

SVOJEVOLJNO ODUSTAJANJE

Ukoliko korisnik, sam ili uz pomoć Organizatora, obezbedi odgovarajuću zamenu, cela uplata se vraća, osim 5% za adiministrativne troškove.

 1. ODUSTAJANJE ZBOG VIŠE SILE

Ukoliko korisnik otkazuje ugovorene usluge zbog okolnosti koje nije mogao izbeći ili otkloniti i koje bi, da su postojale u vreme zaključenja ugovora, predstavljale opravdan razlog da se isti uopšte ne zaključuje; ne plaća odštetu Organizatoru po gore navedenoj skali, već samo nadoknadu 5% za otkaz ugovora, bez obzira na broj dana do početka usluga, kao i eventualne, stvarne, odnosno već učinjene troškove Organizatora, koji su, kod fiksnog zakupa, svakako daleko veći.

Obavezna dokumentacija, koju, u ovim slučajevima, korisnik dostavlja Organizatoru:

– smrt u užoj porodici: fotokopija umrlice

– poziv vojnih vlasti: fotokopija poziva

– bolest u užoj porodici: original lekarsko uverenje na kojem je izričito navedeno da obolela osoba ne može da koristi aranžman

Organizator smatra da je svojevoljnim izborom destinacije korisnik prethodno uzeo u obzir moguće, eventualne elementarne nepogode, mogućnost terorizma ili epidemija. Zato subjektivnu zabrinutost korisnika ne smatra višom silom u slučaju otkaza. Organizator će, u skladu sa eventualnim proglašenjem vanrednog stanja ili drugim direktivama nadležnih organa, sam odustati od realizacije rizičnih aranžmana i izvršiti povrat uplate u celosti.

Kod paket aranžmana (obuhvata smeštaj i prevoz) i svojevoljnog odustajanja putnika od autobuskog prevoza, Organizator obračunava 30€ storno troškova po osobi.

 1. OBAVEZE ORGANIZATORA: Organizator je dužan ponašati se s pažnjom dobrog organizatora kako u izvršenju usluga tako i pri izboru davaoca usluga, te se starati o pravima i interesima putnika saglasno sa dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve usluge navedene u programu i cenovniku za pojedini aranžman i odgovarati putniku zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promena i neizvršenja usluga prouzrokovanih višom silom, te kašnjenja prevoznih sredstava koja ne povlače odgovornost prevoznika prema pozitivnim zakonskim propisima i međunarodnim konvencijama.
 2. OBAVEZE PUTNIKA: Svi objavljeni uslovi odnose na državljane Srbije. Državljani drugih država dužni su da sami saznaju uslove pod kojima mogu putovati na izabranu destinaciju (putne isprave, vize i sl.). Putnik je dužan starati se da on lično, njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uslove predviđene propisima Srbije, tranzitnih zemalja i zemlje u koju putuje, pridržavati se kućnog reda u smeštajnim objektima, te sarađivati s predstavnikom Organizatora i davaocima usluga u dobroj nameri. U slučaju da ponašanje putnika prelazi granice zakonom dozvoljenog, predstavnik Organizatora obavezan je da zatraži intervenciju ovlašćenih organa a u krajnoj instanci može putniku uskratiti dalji boravak. Kod nepoštovanja ovih obaveza, putnik odgovara Organizatoru za učinjenu štetu, a Organizator odbacuje svaku odgovornost za štetu koju bi u tom slučaju mogao trpeti putnik.
 3. PRTLJAG: Organizator ne vrši prenos prtlja­ga u letovalištu niti odgovara za uništeni ili izgubljeni prtljag, niti za krađu prtljaga i u toku prevoza ili u smeštajnom objektu. Preporučuje se osiguranje prtljaga kod osiguravajućeg društva. U slučaju gubitka prtljaga potrebno je promptno, na licu mesta, sačiniti odgovarajući zapisnik sa predstavnikom prevoznika ili smeštajnog objekta i postupiti prema odredbama tog dokumenta. Organizator može posredovati između putnika i prevoznika odnosno smeštajnog objekta, ali bez materijalnih obaveza prema ijednome DOZVOLJENI PRTLJAG: Količina prtljaga ograničena je na jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga po osobi, a prevoz istog je besplatan.DODATNI PRTLJAG: Dodatni prtljag (sve preko pomenutog ograničenja), biće primljen ukoliko bude slobodnog prostora u prtljažniku autobusa, a nakon što se sav dozvoljeni prtljag svih putnika spakuje.
 1. REKLAMACIJE: Sve reklamacije putnik je dužan da učini na licu mesta predstavniku Organizatora ili predstavniku davaoca usluga. Svi detalji oko prigovora na licu mesta opširno su precizirani članom 14. OPŠTIH USLOVA PUTOVANJA u neskraćenom obliku (dostupnom na sledećem linku: OUP Elnostours. Ukoliko uzrok prigovoru nije moguće otkloniti, korisnik usluga i predstavnik Organizatora ili davaoca usluga sačinjavaju i potpisuju pismenu belešku. Po završetku aranžmana putnik ima zakonski rok od 15 dana da pismeno reklamira i postavi odštetni zahtev Organizatoru, uz dostavu na licu mesta sastavljene pismene beleške. Reklamacije koje ne ispunjavaju ova dva uslova ne uzimaju se u razmatranje. Organizator je dužan doneti pismeno rešenje na reklamaciju i odštetni zahtev u roku od 8 dana po prijemu. Dok Organizator ne donese rešenje, korisnik usluga se odriče posredovanja bilo koje druge pravne osobe kao i davanja informacija u javnost. Maksimalna vrednost odštete ne može preći iznos cene aranžmana (isključuje se pravo korisnika usluga na naplatu idealne štete)
 2. INFORMACIJE: Organizatora obavezuju samo pismene informacije o sadržaju i kvalitetu ponuđenih usluga, koje je odštampao u programu ili cenovniku za konkretan aranžman. Pismene informacije koje nije izdao Organizator kao i usmene informacije na prodajnom mestu, kod predstavnika Organizatora kao i kod trećih lica ne obavezuju Organizatora više od po­nu­de u pisme­nom programu.

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranja za otkaz putovanja,  osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja.

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

 

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2000  eura  i garanciju putovanja za kategoriju licence  A  u visini od 100.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u
visini od 2000 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini
od 100.000 eura, za slučaj insolventnosti i naknade štete.

Garancija putovanja po polisi broj 30000037210 od 14.11.2023. akcionarskog društva za osiguranje MILENIJUM osiguranje ado – Beograd.

Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, kod Akcionarskog društva za osiguranje MILENIJUM osiguranja. Korisnik garancije, putnik aktivira polisu, pisanim putem ili telegramom na adresu: Beograd, ul. Bulevar Milutina Milankovića 3b, ili na mail: office@milenijum-osiguranje.rs

 

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

 

Ovi Opšti uslovi važe od 06.06.2024.god. kada prestaju da važe Opšti uslovi putovanja od 14.11.2023.godine.