VLASTITI PREVOZ

Osim organizovanog autobuskog prevoza, Organizator je za sve kapacitete predvideo i mogućnost putovanja sopstvenim au­tomobilom.

Za Makedoniju je potreban zeleni karton, a međunarodna vo­začka dozvola, prema sajtu Ministarstva spoljnih poslova Repu­blike Srbije nije potrebna za Grčku jer se priznaje vozačka dozvola Republike Srbije na novom obrascu. Ukoliko vlasnik vozila nije pri­sutan, na izlazu iz Srbije potrebno je prikazati „AMS ovlašćenje“. Deo obavezne opreme za vozilo u Grčkoj je i vatrogasni aparat.

Osim vaučera, gosti koji putuju automobilom dobijaju i pismeno uputstvo (trasa preko Makedonije ili preko Bugarske) kako da do letovališta stignu, objašnjenje o lokaciji iza­branog objekta (sa GPS koordinatama) kao i broj mobilnog telefo­na predstavnika ili domaćina smeštajnog objekta.