VAŽNE NAPOMENE I INFORMACIJE

 

 

VAŽNE NAPOMENE I INFORMACIJE

KATEGORIZACIJA SMEŠTAJNIH USLUGA, prema Opštim uslovima putovanja, podrazumeva standardne usluge prosečnog kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije i objekte. Cene zavise od međusobnih odnosa lokacije u odnosu na plažu, veličine smeštajnih jedinica, opšteg kvaliteta izgradnje i opremljenosti kao i dužine eksploatacije objekta.

Ukoliko nije drugačije posebno ugovoreno, korisnik usluga će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu a izabranu smeštajnu jedinicu jednake cenovne definisanosti, opisanu u ovom programu, bez obzira na spratnost, orijentisanost i druge karakteristike ili na osobenosti putnika. Organizator posebno ne naplaćuje studio ili apartman koji, na primer, ima pogled prema moru ili je na prvom a ne na trećem spratu. Posebno su, međutim, označene i cenovno niže definisane smeštajne jedinice koje nemaju sve karakteristike iste kao većina drugih u objektu (veličina kupatila ili pogled sa terase, na primer).

APARTMAN ili STUDIO (garsonjera) je smeštajna jedinica name­njena boravku u letnjem periodu, registrovana i standardizovana od strane grčke Nacionalne turističke asocijacije EOT. Za razliku od apartmana, u studiu kuhinja NIJE posebna prostorija nego je, uobi­čajeno, smeštena u vizuelno izdvojenoj, sobnoj niši. Sve smeštaj­ne jedinice u svom sastavu imaju dakle jednu ili dve spavaće sobe, kuhinju odnosno kuhinjsku nišu, kupatilo i najmanje jednu terasu odnosno balkon.

Organizator nije mogao imati uticaja na konfiguraciju kreveta. Duži­na im je po pravilu 190 cm (ponegde 200 cm a vrlo retko 180 cm). Standardni ležaj (uvek namenjen jednoj odrasloj osobi) širok je 90 cm (ponegde 80cm a vrlo retko 70 cm). Široki odnosno „francuski“ ležaj uvek je namenjen za dve odrasle osobe. Širine ovakvih ležaja navedene su pojedinačno u opisu svake smeštajne jedinice.

U PONUDI NEMA SMEŠTAJNIH JEDINICA ZA JEDNU OSOBU, odnosno jednokrevetnih soba, studia ili apartmana. U slučaju da jedna osoba boravi sama, plaća punu cenu dvokrevetnog smeštaja, odnosno dve pune cene paket aranžmana umanjeno za 80€.

NAJAM apartmana ili studia započinje najranije u 15h00 prvog dana a završava se najkasnije u 9h00 poslednjeg, tri­naestog dana smene boravka. Putnici ulaze u očišćenu i spremljenu smeštajnu jedinicu. Ukoliko higijena nije zadovoljavajuća, potrebno je kontaktirati predstavnika agencije ili domaćina, kako bi se izvršilo ponovno čišćenje. Ukoliko primedba na higijenu bude dostavljena Organizatoru nakon povratka u Srbiju, bez kontaktiranja sa predstavnikom agencije, Organizator reklamacije tog tipa neće uzeti u razmatranje. U toku boravka, gosti sami iznose smeće i održavaju čistoću a u obavezi su na domaćinski odnos pre­ma inventaru i opremi kao i na poštovanje kućnog reda. Eventualne štete, prouzrokovane nepažnjom, treba prijaviti domaćinu ili pred­stavniku i iste nadoknaditi.

Cena uključuje troškove električne energije, tople i hladne vode, korišćenje opreme, inventara, porez i komunalnu taksu.

Naknadu za otpornost na klimatske krize / nekadašnju Boravišnu taksu od ukupno 18 evra za smeštajnu jedinicu i za sme­nu letovanja gosti plaćaju gotovinom domaćinu, prvog dana, pri­likom dolaska. Cena boravišne takse je podložna promeni shodno eventualnim odlukama grčkih vlasti.

Sastavni deo inventara je posteljina (promena dostavom čiste jednom u toku smene) ali ne i peškiri (izuzev kada je to u opisu konkretnog objekta navedeno), sapuni, toalet papir, sredstva za održavanje čistoće ili pranje posuđa.

Pojedini standardi izgradnje i opremanja smeštajnog objekta i je­dinica nisu adekvatni našim, na šta Organizator nije mogao imati uticaja. Površina prostora većine studia, na primer, uslovljava ko­rićenje terase ili balkona u funkciji trpezarije. Kuhinje su, većinom, opremljene samo elementarnim inventarom za pripremanje, konzu­miranje i čuvanje hrane sa time da je frižider, većinom, standardnih 140 litara a rešo najčešće sa dva grejna tela, bez rerne. Kupatila su uvek sa tušem (većinom sa ali ponegde i bez tuš kade), sa odvod­nim cevima malih profila i ponekad skromnih dimenzija. Kapacitet istovremenog korišćenja tople vode, kada je primarno zagrevanje solarno, može biti limitiran pri oblačnom vremenu. Postoji moguć­nost komunalnog problema sa pritiskom tekuće vode, najviše u pu­noj sezoni i u vremenskim periodima istovremene potrošnje iste, na čega vlasnici objekata i Organizator ne mogu uticati, čak ni pored ugrađenih posebnih rezervoara i hidrofora.

WiFi UREĐAJ, instaliran u smeštajnom objektu, podrazumeva WiFi spot (mesto) odnosno zonu u objektu gde je signal dostu­pan. Ovime Organizator ne obećava u ponudi niti garantuje WiFi signal u svakoj smeštajnoj jedinici. Napomena je i da u većini leto­vališta ne postoji infrastruktura koja obezbeđuje širokopojasni – brzi internet pa se, prilikom velike opterećenosti, može desiti da je protok usporen ili da je priključenje na internet povremeno nemoguće.

PREDSTAVNIK je angažovan u cilju kvalitetnog ispunjenja obaveza Organizatora, pružanja informacija i saveta vezanih za boravak i ak­tivnosti korisnika usluga. Sa gostima predstavnik komunicira preko info tabli, istaknutim na ulazima u smeštajne objekte, na kojima je objavljeno i vreme redovnog dežurstva ili na određenom mestu u letovalištu ili u samom objektu. Za hitne slučajeve predstavnik je da­nonoćno dostupan na mobilni telefon i obavezan je na asistenciju. Na nekim destinacijama vlasnici objekta su na usluzi gostima umesto predstavnika.

FAKULTATIVNE IZLETE organizuje lokalna grčka agencija – partner „EL­NOSTOURS“a u zakupu kapaciteta, prema sopstvenim uslovima, standardima i cenama.

AUTOBUSKI PREVOZ

Garantovani su svi polasci iz Novog Sada, Beograda… kao i transferi iz svih navedenih gradova, ali za minimum četiri putnika.

Raspored sedenja određuje se isključivo po redosledu prijava, računarskom evidencijom, od prvih sedišta u donjem delu autobu­sa pa sve do poslednjih u gornjem. Četvoročlane porodice raspo­ređuju se na isti način; prvo na sedišta za stolom (ako u autobusu postoji) a zatim uvek „linijski“, u istom redu. Prilikom prijave putnici mogu izraziti želje za sedenjem na određenim mestima u autobusu. Organizator ih, ako je moguće u odnosu na već prijavljene, može ali ne mora uvažiti (osim u slučajevima dokumentovanih posebnih potreba za invalide ili trudnice).

Broj putnika po smenama može se značajno razlikovati. Zato se Organizator ne obavezuje da prevoz u povratku izvrši istim autobu­som i na istim sedištima kao u odlasku. Zbog istog razloga moguća je organizacija polaska jednim autobusom na dve destinacije a time i mogućnost angažovanja autobusa grčkog partnera za poslednji deo putovanja u Grčkoj kod odlaska, odnosno za prvi deo putovanja ka Srbiji u povratku.

Autobusi su udobni, namenski proizvedeni za duga putovanja, sa klima uređajima i audio-video opremom.

************************************************************************************************************************************************

DOZVOLJENI PRTLJAG: Količina prtljaga ograničena je na jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga po osobi, a prevoz istog je besplatan.

DODATNI PRTLJAG: Dodatni prtljag (sve preko pomenutog ograničenja), biće primljen ukoliko bude slobodnog prostora u prtljažniku autobusa, a nakon što se sav dozvoljeni prtljag svih putnika spakuje.

************************************************************************************************************************************************

Kod paket aranžmana (obuhvata smeštaj i prevoz) i svojevoljnog odustajanja putnika od autobuskog prevoza, Organizator obračunava 30€ storno troškova po osobi.

************************************************************************************************************************************************

Od Novog Sada do svih destinacija putovanje uobičajeno traje 14 sati, uz više pauza za odmor i osveženje i zakonski limitiranu brzinu vožnje. Zbog četiri granične procedure, moguća su čekanja nepredvidive dužine trajanja, na koja Organizator nema uticaja. U posadi autobusa su tri vozača i pratilac grupe.

Sanitarni propisi na granicama, posebno na ulazu u Grčku, za­branjuju unošenje prehrambenih proizvoda a pre svega svih vrsta mlečnih proizvoda i mesa (osim konzerviranog i dugotrajnih prera­đevina).

Iznos gotovine koju je dozvoljeno izneti iz Republike Srbije je 10.000 € po osobi. U slučaju namere da se u Grčkoj kupuju artikli veće zbirne vrednosti od 100 €, potrebno je upoznati se sa našim carinskim propisima.

Uobičajeno vreme dolaska autobusa u letovalište je oko 12-14h po lokalnom vremenu (plus 1 sat u odnosu na naše vreme). U slu­čaju dolaska ranije od predviđenog vremena, postoji mogućnost da putnici moraju sačekati na završetak spremanja smeštajnih jedinica.

Udaljenost od mesta dolaska i polaska autobusa do smeštajnog objekta u velikoj većini je svega oko 20 metara a samo u nekoliko slučajeva (npr. Polihrono i Pefkohori) više od 500 metara (jer bliži prilazak autobusa nije moguć). Prenos prtljaga od mesta dolaska autobusa do smeštajnog objekta ni u jednom letovalištu nije organizovan.

POVRATAK IZ SVIH LETOVALIŠTA: oko 18-20h, a prema instrukcijama predstavnika.

Boravak u letovalištu poslednjeg dana uslovljen je činjenicom da se smeštajne jedinice, zbog spremanja i čišćenja za narednu smenu gostiju, moraju isprazniti najkasnije u 9h00 a da posada autobusa počinje sa prijemom prtljaga i pripremama za povratak u 18h00. Za ovaj period obezbeđen je prostor za prtljag a u većini smeštajnih objekata postoji mogućnost korišćenja tuša i toaleta. Vreme posled­njeg dana treba provesti na plaži ili u šetnji, baš kao i prethodnih dvanaest dana.

Dolazak u Beograd je narednog jutra, uobičajeno oko 07h00. Dolazak u Novi Sad je oko 08h00. Odmah ili nakon najviše 30 minuta putnici nastavljaju za Sentu, Suboticu, Sombor, Kikindu, Sremsku Mitrovicu, Bečej i Zrenjanin, uz korišćenje transfer vozila Organizatora.

SOPSTVENI PREVOZ

Osim organizovanog autobuskog prevoza, Organizator je za sve kapacitete predvideo i mogućnost putovanja sopstvenim au­tomobilom.

Za Makedoniju je potreban zeleni karton, a međunarodna vo­začka dozvola, prema sajtu Ministarstva spoljnih poslova Repu­blike Srbije nije potrebna za Grčku jer se priznaje vozačka dozvola Republike Srbije na novom obrascu. Ukoliko vlasnik vozila nije pri­sutan, na izlazu iz Srbije potrebno je prikazati „AMS ovlašćenje“. Deo obavezne opreme za vozilo u Grčkoj je i vatrogasni aparat.

Osim vaučera, gosti koji putuju automobilom dobijaju i pismeno uputstvo (trasa preko Severne Makedonije) kako da do letovališta stignu, objašnjenje o lokaciji iza­branog objekta (sa GPS koordinatama) kao i broj mobilnog telefo­na predstavnika ili domaćina smeštajnog objekta.

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Putno zdravstveno osiguranje nije uključeno u cene po ovoj ponudi.

Za putovanje u Grčku posedovanje ove polise nije obavezno. Ipak, zdravstveno osigu­ranje je uslov da se bezbrižno putuje i resterećeno uživa na letovanju a Organizator isto preporučuje svima jer je u Grčkoj skupa svaka lekarska intervencija, lekovi, ambulantno ili bolničko lečenje, a nije ni logično štedeti na vlastitom zdravlju i sigurnosti.

U „ELNOSTOURSU“ se mogu kupiti (uz prezentovanje putne isprave), na osiguranu sumu po osobi od 30.000 evra, polise osiguravajućih društava Milenijum i  Uniqa.

Orijentacione cene polisa, u dinarskoj protivvrednosti, iznose po danu:

 • za odraslu osobu (do 70 godina):  1-1,4 evra,
 • za maloletnu osobu:  0,7-1 evra,
 • za porodicu (zavisno od broja roditelja i dece):  od 1,5 evra do 3,5 evra

Postoji mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja sa COVID 19 pokrićem.

Precizne informacije o svim cenama polisa mogu se dobiti u agenciji ili kod osiguravača.

   • VAŽNA NAPOMENA: Svi putnici koji putuju u Grčku, u obavezi su da popune PLF formular, 7-1 dana pred putovanje, na sledećem sajtu:

   https://travel.gov.gr 

   • QR kod koji stigne na e-mail adresu  odmah nakon popunjavanja PLF-a je NEOPHODAN za ulazak u Grčku, i treba ga sačuvati na svom mobilnom telefonu ili odštampati i poneti sa sobom . 

OVA INFORMACIJA JE PROMENLJIVA I ISKLJUČIVO ZAVISI OD ODLUKE VLADE REPUBLIKE GRČKE. MOLIMO VAS DA SE INFORMIŠETE PRE POLASKA NA PUT O MERAMA, PRAVILIMA I USLOVIMA ULASKA U REPUBLIKU GRČKU A KOJA SU NA SNAZI U TERMINU VAŠEG PUTOVANJA.

Fotografije NA INTERNET PREZENTACIJI www.elnostours.rs  pokazuju izgled letovališta i objekata u sezonama 2012-2023, sa time da su, zbog raznovrsnih struktura smeštajnih jedinica, ilustracije enterijera izabrane nasumično i ne znače jednoobrazni izgled svake sobe, kuhinje, terase ili kupatila. U nemogućnosti da u opi­sima objekata detaljno navede sve karakteristike svih smeštajnih jedinica, Organizator predlaže da korisnici usluga pre prijave za izabrani studio ili apartman zatraže precizne informacije o istima.

NAPOMENA: U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 20 dana pre početka usluga. ORGANIZATOR zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena smeštaja ili prevoza. ORGANIZATOR zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).