VAŽNE NAPOMENE I INFORMACIJE

KATEGORIZACIJA SMEŠTAJNIH USLUGA, prema Opštim uslovi­ma putovanja, podrazumeva standardne usluge prosečnog kvalite­ta, uobičajene i specifične za određene destinacije i objekte. Cene zavise od međusobnih odnosa lokacije u odnosu na plažu, veličine smeštajnih jedinica, opšteg kvaliteta izgradnje i opremljenosti kao i dužine eksploatacije objekta.

Ukoliko nije drugačije posebno ugovoreno, korisnik usluga će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu a izabranu smeštajnu jedinicu jednake cenovne definisanosti, opisanu u ovom programu, bez obzira na spratnost, orijentisanost i druge karakteristike ili na osobenosti putnika. Organizator posebno ne naplaćuje studio ili apartman koji, na primer, ima pogled prema moru ili je na prvom a ne na trećem spratu. Posebno su, međutim, označene i cenovno niže definisane smeštajne jedinice koje nemaju sve karakteristike iste kao većina drugih u objektu (veličina kupatila ili pogled sa tera­se, na primer).

APARTMAN ili STUDIO (garsonjera) je smeštajna jedinica name­njena boravku u letnjem periodu, registrovana i standardizovana od strane grčke Nacionalne turističke asocijacije EOT. Za razliku od apartmana, u studiu kuhinja NIJE posebna prostorija nego je, uobi­čajeno, smeštena u vizuelno izdvojenoj, sobnoj niši. Sve smeštaj­ne jedinice u svom sastavu imaju dakle jednu ili dve spavaće sobe, kuhinju odnosno kuhinjsku nišu, kupatilo i najmanje jednu terasu odnosno balkon.

Organizator nije mogao imati uticaja na konfiguraciju kreveta. Duži­na im je po pravilu 190 cm (ponegde 200 cm a vrlo retko 180 cm). Standardni ležaj (uvek namenjen jednoj odrasloj osobi) širok je 90 cm (ponegde 80cm a vrlo retko 70 cm). Široki odnosno „francuski“ ležaj uvek je namenjen za dve odrasle osobe. Širine ovakvih ležaja navedene su pojedinačno u opisu svake smeštajne jedinice.

U PONUDI NEMA SMEŠTAJNIH JEDINICA ZA JEDNU OSOBU, odnosno jednokrevetnih studia ili apartmana. U slučaju da jedna osoba boravi sama, plaća punu cenu dvokrevetnog smeštaja

NAJAM apartmana ili studia započinje najranije u 15h00 prvog dana a završava se najkasnije u 9h00 poslednjeg, tri­naestog dana smene boravka. U toku boravka, gosti sami iznose smeće i održavaju čistoću a u obavezi su na domaćinski odnos pre­ma inventaru i opremi kao i na poštovanje kućnog reda. Eventualne štete, prouzrokovane nepažnjom, treba prijaviti domaćinu ili pred­stavniku i iste nadoknaditi.

Cena uključuje troškove električne energije, tople i hladne vode, korišćenje opreme, inventara, porez i komunalnu taksu.

Boravišnu taksu od ukupno 6 evra za smeštajnu jedinicu i za sme­nu letovanja gosti plaćaju gotovinom domaćinu, prvog dana, pri­likom dolaska.

Sastavni deo inventara je posteljina (promena dostavom čiste jednom u toku smene) ali ne i peškiri (izuzev kada je to u opisu konkretnog objekta navedeno), sapuni, toalet papir, sredstva za održavanje čistoće ili pranje posuđa.

Pojedini standardi izgradnje i opremanja smeštajnog objekta i je­dinica nisu adekvatni našim, na šta Organizator nije mogao imati uticaja. Površina prostora većine studia, na primer, uslovljava ko­rićenje terase ili balkona u funkciji trpezarije. Kuhinje su, većinom, opremljene samo elementarnim inventarom za pripremanje, konzu­miranje i čuvanje hrane sa time da je frižider, većinom, standardnih 140 litara a rešo najčešće sa dva grejna tela, bez rerne. Kupatila su uvek sa tušem (većinom sa ali ponegde i bez tuš kade), sa odvod­nim cevima malih profila i ponekad skromnih dimenzija. Kapacitet istovremenog korišćenja tople vode, kada je primarno zagrevanje solarno, može biti limitiran pri oblačnom vremenu. Postoji moguć­nost komunalnog problema sa pritiskom tekuće vode, najviše u pu­noj sezoni i u vremenskim periodima istovremene potrošnje iste, na čega vlasnici objekata i Organizator ne mogu uticati, čak ni pored ugrađenih posebnih rezervoara i hidrofora.

WiFi UREĐAJ, instaliran u smeštajnom objektu, podrazumeva WiFi spot (mesto) odnosno zonu u objektu gde je signal dostu­pan. Ovime Organizator ne obećava u ponudi niti garantuje WiFi signal u svakoj smeštajnoj jedinici. Napomena je i da u većini leto­vališta ne postoji infrastruktura koja obezbeđuje širokopojasni – brzi internet pa se, prilikom velike opterećenosti, može desiti da je protok usporen ili da je priključenje na internet povremeno nemoguće.

PREDSTAVNIK je angažovan u cilju kvalitetnog ispunjenja obaveza Organizatora, pružanja informacija i saveta vezanih za boravak i ak­tivnosti korisnika usluga. Sa gostima predstavnik komunicira preko info tabli, istaknutim na ulazima u smeštajne objekte, na kojima je objavljeno i vreme redovnog dežurstva ili na određenom mestu u letovalištu ili u samom objektu. Za hitne slučajeve predstavnik je da­nonoćno dostupan na mobilni telefon i obavezan je na asistenciju. Na nekim destinacijama vlasnici objekta su na usluzi gostima umesto predstavnika.

FAKULTATIVNE IZLETE organizuje lokalna agencija – partner „EL­NOSTOURS“a u zakupu kapaciteta, prema sopstvenim uslovima, standardima i cenama.

AUTOBUSKI PREVOZ

Garantovani su svi polasci iz Novog Sada, Beograda… kao i transferi iz svih navedenih gradova, ali za minimum četiri putnika.

Raspored sedenja određuje se isključivo po redosledu prijava, računarskom evidencijom, od prvih sedišta u donjem delu autobu­sa pa sve do poslednjih u gornjem. Četvoročlane porodice raspo­ređuju se na isti način; prvo na sedišta za stolom (ako u autobusu postoji) a zatim uvek „linijski“, u istom redu. Prilikom prijave putnici mogu izraziti želje za sedenjem na određenim mestima u autobusu. Organizator ih, ako je moguće u odnosu na već prijavljene, može ali ne mora uvažiti (osim u slučajevima dokumentovanih posebnih potreba za invalide ili trudnice).

Broj putnika po smenama može se značajno razlikovati. Zato se Organizator ne obavezuje da prevoz u povratku izvrši istim autobu­som i na istim sedištima kao u odlasku. Zbog istog razloga moguća je organizacija polaska jednim autobusom na dve destinacije a time i mogućnost angažovanja autobusa grčkog partnera za poslednji deo putovanja u Grčkoj kod odlaska, odnosno za prvi deo putovanja ka Srbiji u povratku.

Autobusi su udobni, namenski proizvedeni za duga putovanja, sa klima uređajima i audio-video opremom.

Količina prtljaga ograniče­na je na jedan komad ručnog prtljaga i jedan kofer po osobi, a prevoz istog je besplatan.

Od Novog Sada do svih destinacija putovanje uobičajeno traje 14 sati, uz više pauza za odmor i osveženje i zakonski limitiranu brzinu vožnje. Zbog četiri granične procedure, moguća su čekanja nepredvidive dužine trajanja, na koja Organizator nema uticaja. U posadi autobusa su tri vozača i pratilac grupe.

Sanitarni propisi na granicama, posebno na ulazu u Grčku, za­branjuju unošenje prehrambenih proizvoda a pre svega svih vrsta mlečnih proizvoda i mesa (osim konzerviranog i dugotrajnih prera­đevina).

Iznos gotovine koju je dozvoljeno izneti iz Republike Srbije je 10.000 € po osobi. U slučaju namere da se u Grčkoj kupuju artikli veće zbirne vrednosti od 100 €, potrebno je upoznati se sa našim carinskim propisima.

Uobičajeno vreme dolaska autobusa u letovalište je oko 12-13h po lokalnom vremenu (plus 1 sat u odnosu na naše vreme). U slu­čaju dolaska ranije od predviđenog vremena, postoji mogućnost da putnici moraju sačekati na završetak spremanja smeštajnih jedinica.

Udaljenost od mesta dolaska i polaska autobusa do smeštajnog objekta u velikoj većini je svega oko 20 metara a samo u nekoliko slučajeva (npr. Polihrono i Pefkohori) više od 500 metara (jer bliži prilazak autobusa nije moguć). Prenos prtljaga putnika ni u jednom letovalištu nije organizovan.

POVRATAK IZ SVIH LETOVALIŠTA: oko 18-20h, a prema instrukcijama predstavnika.

Boravak u letovalištu poslednjeg dana uslovljen je činjenicom da se smeštajne jedinice, zbog spremanja i čišćenja za narednu smenu gostiju, moraju isprazniti najkasnije u 9h00 a da posada autobusa počinje sa prijemom prtljaga i pripremama za povratak u 18h00. Za ovaj period obezbeđen je prostor za prtljag a u većini smeštajnih objekata postoji mogućnost korišćenja tuša i toaleta. Vreme posled­njeg dana treba provesti na plaži ili u šetnji, baš kao i prethodnih dvanaest dana.

Dolazak u Beograd je narednog jutra, uobičajeno oko 08h00. Dolazak u Novi Sad je oko 09h00. Odmah ili nakon najviše 30 minuta putnici nastavljaju za Sentu, Suboticu, Sombor, Kikindu, Sremsku Mitrovicu, Bečej i Zrenjanin, uz korišćenje transfer vozila Organizatora.

Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice. S obzirom na novonastalu situaciju, procedure na graničnim prelazima kao i na mogućnost nastupanja nepredvidjenih situacije, u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predvidjenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava pravo promene rute putovanja (granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, kao i pravo promene redosleda odvijanja pojedinih sadržaja iz programa putovanja). U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji nije u mogućnosti da utiče.

SOPSTVENI PREVOZ

Osim organizovanog autobuskog prevoza, Organizator je za sve kapacitete predvideo i mogućnost putovanja sopstvenim au­tomobilom.

Za Makedoniju je potreban zeleni karton, a međunarodna vo­začka dozvola, prema sajtu Ministarstva spoljnih poslova Repu­blike Srbije nije potrebna za Grčku jer se priznaje vozačka dozvola Republike Srbije na novom obrascu. Ukoliko vlasnik vozila nije pri­sutan, na izlazu iz Srbije potrebno je prikazati „AMS ovlašćenje“. Deo obavezne opreme za vozilo u Grčkoj je i vatrogasni aparat.

Osim vaučera, gosti koji putuju automobilom dobijaju i pismeno uputstvo (trasa preko Makedonije i preko Bugarske) kako da do letovališta stignu, objašnjenje o lokaciji iza­branog objekta (sa GPS koordinatama) kao i broj mobilnog telefo­na predstavnika ili domaćina smeštajnog objekta.

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Putno zdravstveno osiguranje nije uključeno u cene po ovoj ponudi a moguće je kupiti ga u osiguravajućoj kompaniji po vlastitom izboru.

Za putovanje u Grčku posedovanje ove polise nije obavezno. Ipak, zdravstveno osigu­ranje je uslov da se bezbrižno putuje i resterećeno uživa na letovanju a Organizator isto preporučuje svima jer je u Grčkoj skupa svaka lekarska intervencija, lekovi, ambulantno ili bolničko lečenje a nije ni logično štedeti na vlastitom zdravlju i sigurnosti.

U „ELNOSTOURSU“ se mogu kupiti (uz prezentovanje putne isprave), na osiguranu sumu po osobi od 30.000 evra, polise osiguravajuće kompanije Uniqa.

Orijentacione cene polisa, u dinarskoj protivvrednosti, iznose po danu:

 • za odraslu osobu (do 70 godina): 1-1,4 evra,
 • za maloletnu osobu: 0,7-1 evra,
 • za porodicu (zavisno od broja roditelja i dece): od 1,5 evra do 3,5 evra

Postoji mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja sa COVID 19 pokrićem.

Precizne informacije o svim cenama polisa mogu se dobiti u agenciji ili kod osiguravača.

VAŽNO: Predstojeća turistička sezona, s obzirom na još uvek postojeću proglašenu pandemiju korona virusa, se razlikuje u odnosu na sve dosadašnje, zbog postojanja posebnih uslova i pravila koja važe na svim destinacijama i koja se moraju poštovati, radi čega insistiramo da se naši putnici, posebnom pažnjom i odgovornošću upoznaju sa svim uslovima i okolnostima koje su relevantne za uspešnu i bezbednu realizaciju objavljenih progama. Realizacija programa putovanja zavisi od imperativnih epidemioloških mera utvrdjenih od strane RS, kao i država tranzita i krajnje destinacije, koje su važeće na dan početka putovanja. Kako su ove mere podložne stalnim promenama, u zavisnosti od epidemioloških uslova, te uvodjenje novih mera, izmena ili ukidanje postojećih, kao i sve druge promene i uslovi koji se odnose na putovanje, a ne isključuju njegovu realizaciju, ne mogu biti opravdan razlog za otkaz ugovorenog putovanja od strane putnika, u smislu novonastalih okolnosti, jer su putnici, kao i organizatori putovanja dužni da prihvate i poštuju sve državne odluke i mere važeće na dan početka putovanja, u cilju njegove realizacije. U slučaju da putnik ipak otkaže ugovoreno putovanje, zbog promenjenih okolnosti ili ne započne putovanje zbog bolesti izazvane virusom Covid-19, pirmenjivaće se Opšti uslovi putovanja čl. 11, važeći na dan zaključenja ugovora. Nadalje, obaveštavamo putnike da su sve zemlje, u cilju prevencije, usvojile posebne protokole o pojačanoj higijeni na javnim mestima i u smeštajnim objektima, a u skladu sa preporukama SZO. Putnici se upozoravaju da mogu biti podvrgnuti nasumičnom testiranju na destinaciji, da su dužni poštovati sva pravila koja se tiču fizičke distance, okupljanja i sl. Napominjemo da se regulative i preporuke za putovanja menjaju često, stoga postoji mogućnost da neki od gore navedenih protokola, bude u međuvremenu promenjen. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta,nacina usluzivanja obroka, odsustva pojedinih sadrzaja u hotelu, važećih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju napred navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predvidjenih Zakonom. Imajući uvidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid -19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima ulaska u zemlju odredišne destinacije (kao i zemlje u tranzitu) isto tako i o uslovima napuštanja iste i povratka u Republiku Srbiju, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predvidjena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi. Putnik potvrđuje da je upoznat sa mogućnostima promene formalnih uslova zahtevanih od strane nadležnih epidemioloških i državnih vlasti, od trenutka zaključenja ugovora pa do završetka putovanja, koji se uslovi moraju poštovati, a kako se radi o opšte poznatim okolnostima koje se, u ovoj specifičnoj opšteprisutnoj situaciju menjaju iz dana u dan, ove promene (popunjavanje odredjenih formulara na granici, posebni testovi koje zahteva odredišna ili tranzitna zemlja, eventualna izolacija itd. ) ne predstavljaju opravdan razlog za eventualni otkaz putovanja, i osnov isključenja primene Opštih uslova organizatora putovanja.

 

   • VAŽNA NAPOMENA: Svi putnici koji putuju u Grčku, u obavezi su da popune PLF formular, 7-1 dana pred putovanje, na sledećem sajtu:

   https://travel.gov.gr 

   • QR kod koji stigne na e-mail adresu  odmah nakon popunjavanja PLF-a je NEOPHODAN za ulazak u Grčku, i treba ga sačuvati na svom mobilnom telefonu ili odštampati i poneti sa sobom . 

OVA INFORMACIJA JE PROMENLJIVA I ISKLJUČIVO ZAVISI OD ODLUKE VLADE REPUBLIKE GRČKE. MOLIMO VAS DA SE INFORMIŠETE PRE POLASKA NA PUT O MERAMA, PRAVILIMA I USLOVIMA ULASKA U REPUBLIKU GRČKU A KOJA SU NA SNAZI U TERMINU VAŠEG PUTOVANJA.

Fotografije NA INTERNET PREZENTACIJI www.elnostours.rs  pokazuju izgled letovališta i objekata u sezonama 2007-2021, sa time da su, zbog raznovrsnih struktura smeštajnih jedinica, ilustracije enterijera izabrane nasumično i ne znače jednoobrazni izgled svake sobe, kuhinje, terase ili kupatila. U nemogućnosti da u opi­sima objekata detaljno navede sve karakteristike svih smeštajnih jedinica, Organizator predlaže da korisnici usluga pre prijave za izabrani studio ili apartman zatraže precizne informacije o istima.